ข้อมูลพื้นฐาน
» ประวัติโรงเรียน
» ปรัชญา/คติพจน์
» ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
» สีและต้นไม้ประจำโรงเรียน
» คำขวัญประจำโรงเรียน
» วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
» ที่ตั้ง/แผนที่โรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
» ทำเนียบผู้บริหาร
» คณะกรรมการสถานศึกษา
» ผู้บริหาร
» คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
กลุ่มงาน
» กลุ่มบริหารวิชาการ
» กลุ่มบริหารงบประมาณ
» กลุ่มบริหารบุคคล
» กลุ่มบริหารทั่วไป
คณะครู
» ครูระดับชั้นอนุบาล
» ครูระดับชั้นประถม
นักเรียน
» นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
» นักเรียนระดับชั้นประถม
» นักเรียนระดับชั้นมัธยม
ข่าวประชาสัมพันธ์
» ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ภาพกิจกรรม
» กิจกรรมของโรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
» ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ
เว็บไซต์คาทอลิก
» บทภาวนาของคริสตชน
» คำสอนคาทอลิก
» คาทอลิก
» อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
Facebook
» Link Facebook
ผู้ดูแลระบบ
» เข้าสู่ระบบ (เฉพาะเจ้าหน้าที่)
 ข่าวประชาสัมพันธ์
**ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนเซนต์แมรี อยุธยา**
----------------------------------------------------------------------------------------------
**ทางโรงเรียนเซนต์แมรี ขอขอบพระคุณเทศบาลตำบลสามเรือน และสาธารณะสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เข้ามาดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อให้กับโรงเรียน**
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
**การเปิดเรียนในรูปแบบ ON LINE และ ON HAND ทุกระดับชั้น**
----------------------------------------------------------------------------------------------
**โรงเรียนเซนต์แมรี อยุธยา ซ้อมแผนเผชิญเหตุเสมือนจริง**
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
**กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2564**
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ทดสอบความรู้ออนไลน์
เรื่อง ประเพณีลอยกระทง พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์
เมื่อได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป
คลิกทำแบบทดสอบได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างค่ะ
https://forms.gle/i5U13KkkTL7X5dhD6
----------------------------------------------------------------------------------------------
**นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ณ หอประชุมโรงพยาบาลบางปะอิน**
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
**โรงเรียนเซนต์แมรี จับมือ คลินนิกชุมชนสามเรือน ซ้อมแผนเผชิญเหตุ ตรวจATK**
----------------------------------------------------------------------------------------------
**ประกาศเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ รูปแบบ On-Site**
----------------------------------------------------------------------------------------------
**นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ณ หอประชุม โรงพยาบาลบางปะอิน**
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
**คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนเซนต์แมรีเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขต อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา**
 
----------------------------------------------------------------------------------------------

**วันที่ 31 ตุลาคม 2564 เป็นวัน Halloween**

ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเนื่องในวันที่ 31 ตุลาคมเป็นวัน Halloween
**ประกาศผลรางวัลวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564**
 
----------------------------------------------------------------------------------------------

**โรงเรียนเซนต์แมรีร่วมกับชุมชนสินทิวาธานี ปันน้ำใจช่วยน้ำท่วม

ชุมชนวัดคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ อำเภอบางไทร**

 
----------------------------------------------------------------------------------------------

**เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔**

----------------------------------------------------------------------------------------------

**นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑-๓ รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑

ณ หอประชุมโรงพยาบาลบางปะอิน**

----------------------------------------------------------------------------------------------
**ประกาศเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔**
----------------------------------------------------------------------------------------------
**Drive thru ชั้น ป1-ป3**
----------------------------------------------------------------------------------------------
**กำหนดการจัดการเรียนการสอน**
----------------------------------------------------------------------------------------------

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

ได้จัดทำหลักเกณฑ์และประกาศหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาโดยในส่วนของโรงเรียน

หรือสถาบันการศึกษาทุกประเภทให้สามารถใช้อาคารของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในการจัดกิจกรรมได้

เนื่องจากโรงเรียนที่ประสงค์จะขอเปิดการเรียนการสอน

โดยดำเนินการตามรูปแบบsandbox : Safety zone inSchool ต้องจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการเสนอต่อผู้

(ศึกษาธิการจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัด) พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ทั้งนี้โรงเรียนเซนต์แมรีมีความพร้อมที่จะขออนุญาต

เปิดการเรียนการสอนโดยดำเนินการตามรูปแบบ Sandbox : Safety zone in School

และคาดหวังที่จะเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอสำรวจข้อมูลต่างๆ

เพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาและวางแผนการเปิดภาคเรียน2/2564

โดยขอให้ผู้แกครองทุกท่านตอบแบบสอบถาม `ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564`

----------------------------------------------------------------------------------------------
**บริการ อำนวยความสะดวก ให้กับผู้ปกครอง**
บริการ อำนวยความสะดวก ให้กับผู้ปกครอง
Drive thru
1. รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
2. รับอุปกรณ์การเรียน
3. รับนมนักเรียน
----------------------------------------------------------------------------------------------
** ขั้นตอนรับบริการ drive thru เพื่อรับเงินและอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนเซนต์แมรี **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** ประกาศผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมวาดภาพ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** ประกาศโรงเรียนเซนต์แมรี ขยายเวลาปิดเรียน on-site ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** NO HOMEWORK NEXT WEEK **
----------------------------------------------------------------------------------------------
**รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียนเซนต์แมรี อยุธยา**
----------------------------------------------------------------------------------------------
**ประกาศโรงเรียนเซนต์แมรี เรื่องเลื่อนเปิดภาคเรียน on-site**
----------------------------------------------------------------------------------------------

** ประกาศโรงเรียนเซนต์แมรี อยุธยา **

การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ประกาศ!! ให้ประชาขนสวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้ง ก่อนออกจากเคหสถาน และทุกครั้งที่อยู่นอกเคหสถาน หรือเมื่อไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก) **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** ประกาศเรื่องการเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนแบบมาโรงเรียน On Site **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** การปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียนออนไลน์ **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** ประกาศโรงเรียนเซนต์แมรี เรื่องการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** การรับหนังสือแบบ Drive Thru ๓ ขั้นตอน **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** โรงเรียนเซนต์แมรี VDO มาตรการป้องกันความปลอดภัยจากโควิด ๑๙ **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยท่านผู้ปกครองที่สนใจสามารถกรอกรายละเอียดผ่านทาง QR CODE ด้านล่างนี้ได้เลย **
----------------------------------------------------------------------------------------------

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงคำสั่งจังหวัดที่ ๑๔๙๖/๒๕๖๓ ดังนี้

๑. ให้ประชาขนสวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้ง ก่อนออกจากเคหสถาน และทุกครั้งที่อยู่นอกเคหสถาน หรือเมื่อไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก
๒. ผู้อยู่ในเคหสถาน/ร้านค้า/สถานที่ ที่ต้องติดต่อกับผู้คนอื่น ต้องสวมใส่หน้ากากทุกครั้ง
ตามคำสั่งจังหวัดที่ ๑๔๙๖/๒๕๖๓ มีผลตั้งแต่ ๕ พ.ค. ๒๕๖๓ และยังมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันค่ะ

----------------------------------------------------------------------------------------------
** ประกาศกำหนดการจำหน่ายเสื้อผ้า กระเป๋า ถุงนอนของนักเรียน**
----------------------------------------------------------------------------------------------
** ชำระค่าเทอมและค่าหนังสือผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ **
----------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศด่วน !!
----------------------------------------------------------------------------------------------
** ปัจฉิมนิเทศ บายศรีสู่ขวัญ พร้อมเผชิญโลกกว้าง **
----------------------------------------------------------------------------------------------
วันวิชาการ "Mary Academic's Days" ๗-๘ เมษายน ๒๕๖๔
----------------------------------------------------------------------------------------------
** บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔ **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** สอบประเมินนักเรียนหลักสูตรพิเศษ ILTP และหลักสูตร IETP ปี ๒๕๖๔ **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** กิจกรรมเข้าค่าระดับชั้น ป.1-ป.3 **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** ตรวจสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนเซนต์แมรี อยุธยา ประจำปี ๒๕๖๔ **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชน จ.พระนครศรีอยุธยา ๘ กลุ่มสาระ กับ ๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน **
----------------------------------------------------------------------------------------------

สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

----------------------------------------------------------------------------------------------

** ประกาศทางโรงเรียนเซนต์แมรี อยุธยา **

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ขอเปลี่ยนแปลงวันเปิดเรียนค่ะ เนื่องด้วย มีประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนจึงประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่ 4-31 ม.ค. 2564 ค่ะ

----------------------------------------------------------------------------------------------
Merry X' Mas & HNY
----------------------------------------------------------------------------------------------

** วันคล้ายวันพระราชสมภพ **

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ

----------------------------------------------------------------------------------------------
** อบรมอัคคีภัย ปี ๒๕๖๓**
----------------------------------------------------------------------------------------------
** Ayutthaya Labour NEWS EP7 พิธีมอบรางวัล Ayutthaya Labour Award 2020 โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** อบรมหลักสูตรและแนวทางการจัดการการเรียนรู้ (วิทยาการคำนวณ) **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** อนุโมทนาบุญแด่ คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเซนต์แมรี ที่ร่วมเป็นรองประธานงานทอดกฐินสามัคคี ปี ๒๕๖๓ ที่วัดสามเรือน ทุกๆ คนนะคะ **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** เข้ารับการตรวจสถานศึกษาปลอดภัย **
>> รูปภาพทั้งหมด <<
----------------------------------------------------------------------------------------------
** สำนักงานศึกษาธิการมาตรวจเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โรงเรียนเซนต์แมรี อยุธยา **
>> รูปภาพทั้งหมด <<
----------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประเมินคุณภาพนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)
>> คลิกที่ภาพ <<
----------------------------------------------------------------------------------------------

** ค่านิยม ๑๒ ประการ ของ คสช.**

----------------------------------------------------------------------------------------------
สมัครเรียนออนไลน์ || ดาวน์โหลดใบสมัคร || ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปี ๒๕๖๓ (สำหรับนักเรียนใหม่่ )
----------------------------------------------------------------------------------------------
     ❖ ขอเชิญชวนร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศลรวมพลคนรักครูพระนครศรีอยุธยา ๒๐๒๐
    ❖ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
      ❖ ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
    ❖ เเจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
      ❖ เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเซนต์แมรี ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒
      ❖ ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
----------------------------------------------------------------------------------------------
 กิจกรรมของโรงเรียน
     กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
----------------------------------------------------------------------------------------------
     กิจกรรมเข้าคายณ ค่ายบ้านกลางเขาแคมป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
----------------------------------------------------------------------------------------------
     กิจกรรม Merry x' mas
----------------------------------------------------------------------------------------------
     กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
----------------------------------------------------------------------------------------------
     กิจกรรมชื่นชมงานศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓
----------------------------------------------------------------------------------------------
     กิจกรรม Merry x' mas & HNY
----------------------------------------------------------------------------------------------
ถวายราชสดุดีเนื่องในวโรกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
     กิจกรรมแมรีเกมส์ ๒๐๑๙ มหกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
----------------------------------------------------------------------------------------------
** ขอแสดงความยินดี รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน **
โณ
----------------------------------------------------------------------------------------------
** Memory P.6 St.mary **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** นักเรียนจากชมรมนาฏศิลป์ ร่วมแสดงงานวันลอยกระทง ปี ๒๐๒๐ **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** กิจกรรมโรงเรียนศาสนสัมพันธ์ศาสนาคริสต์ ปี ๒๕๖๒ **
 
    ❖ กิจกรรมโรงเรียนศาสนสัมพันธ์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
    ❖ กิจกรรมโรงเรียนศาสนสัมพันธ์ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
    ❖ กิจกรรมโรงเรียนศาสนสัมพันธ์ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓
    ❖ กิจกรรมโรงเรียนศาสนสัมพันธ์ ระดับชั้นอนุบาล ๒ - อนุบาล ๓
    ❖ คณะครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น
    ❖ กิจกรรมประกวดแฟนซี ผีสุดหลอน ชิงรางวัล
    ❖ กิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
     ❖ กิจกรรมวันพระประจำโรงเรียน (ใส่บาตรเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม)
      กิจกรรมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
----------------------------------------------------------------------------------------------
การประเมินคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๖๒

** สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ. ครั้งที่ ๔) **

----------------------------------------------------------------------------------------------
 ข้อมูลเอกสารต่างๆ ของโรงเรียนเซนต์เเมรี

** สำหรับเจ้าหน้าที่ดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารต้องเข้าสู่ระบบ **

                             
ลำดับที่
วันที่ : เวลา
ชื่อเอกสาร
7
2020-02-23 22:27:35
จุดประสงค์ออกข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.๑-๖ เทอม ๒ ปี ๒๕๖๒
8
2020-02-23 22:26:20
จุดประสงค์ออกข้อสอบไทย ป.๑-๖ ภาค ๒ ปี ๒๕๖๒
แสดงรายการทั้งหมด 27 รายการ : 14 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] ถัดไป >>
----------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้บริหาร
 
นายคมกฤต ชาญเชาว์วงศ์
ผู้จัดการ
 
นางอัชรี ชาญเชาว์
ผู้อำนวยการ
 
นายสมควร ห่อทอง
ปฏิทิน
ข่าวสารของโรงเรียน
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ขณะนี้
4
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
271
เดือนที่แล้ว
1,084
ปีนี้
12,044