ข้อมูลพื้นฐาน
» ประวัติโรงเรียน
» ปรัชญา/คติพจน์
» ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
» สีและต้นไม้ประจำโรงเรียน
» คำขวัญประจำโรงเรียน
» วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
» ที่ตั้ง/แผนที่โรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
» ทำเนียบผู้บริหาร
» คณะกรรมการสถานศึกษา
» ผู้บริหาร
» คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
กลุ่มงาน
» กลุ่มบริหารวิชาการ
» กลุ่มบริหารงบประมาณ
» กลุ่มบริหารบุคคล
» กลุ่มบริหารทั่วไป
คณะครู
» ครูระดับชั้นอนุบาล
» ครูระดับชั้นประถม
นักเรียน
» นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
» นักเรียนระดับชั้นประถม
» นักเรียนระดับชั้นมัธยม
ข่าวประชาสัมพันธ์
» ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ภาพกิจกรรม
» กิจกรรมของโรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
» ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ
เว็บไซต์คาทอลิก
» บทภาวนาของคริสตชน
» คำสอนคาทอลิก
» คาทอลิก
» อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
Facebook
» Link Facebook
ผู้ดูแลระบบ
» เข้าสู่ระบบ (เฉพาะเจ้าหน้าที่)
 ข้อมูลพื้นฐาน >> ประวัติโรงเรียน

๑.  ข้อมูลทั่วไป

.....๑.๑ โรงเรียนเซนต์แมรี ตั้งอยู่ที่ ๖๓๓ หมู่ ๒ ถนนโรจนะ ตำบลสามเรือน  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา๑๓๑๖๐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทร.๐๓๕-๗๐๙-๖๓๓-๔ แฟกซ์ ๐๓๕-๗๐๙๖๔๔ website www.saintmary.ac.th ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และเปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

.....๑.๒ ประวัติโดยย่อ คำขวัญ และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา

.....พ.ศ. ๒๕๒๔ นายชวชาต ชาญเชาว์วงศ์ และนางมาดี ชาญเชาว์วงศ์ เริ่มประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ เกษตรกรรม การเลี้ยงไก่ โดยการจำหน่ายไก่ และไข่ไก่ทั้งราคาขายปลีกและขายส่ง 
.....พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้เลิกจากอาชีพเกษตรกรรมการเลี้ยงไก่และได้มาประกอบอาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ที่ดิน , จัดสรรบ้านและหอพัก ซึ่งบริเวณที่ทำการจัดสรรบ้านและที่ดิน ตลอดจนหอพัก อยู่ตรงข้ามกับ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 
.....พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทิวาธานี เพิ่มมากขึ้น บนที่ดินประมาณ  ๓๐๐ ไร่ ที่ตั้งอยู่บนถนนโรจนะ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
.....พ.ศ. ๒๕๔๘ นายชวชาต ชาญเชาว์วงศ์ และนางมาดี ชาญเชาว์วงศ์ มีแนวความคิดที่จะคืนกำไรให้กับประชาชนจึงได้จัดสร้างสถานศึกษาในบริเวณหมู่บ้าน สินทิวาธานี บนเนื้อที่ ๑๔ ไร่ โดยสร้างเป็นอาคารเสริมเหล็ก ๓ ชั้นพร้อมโรงอาหารขนาดใหญ่เพื่อให้บริการแก่ประชาชนภายในหมู่บ้านโดยตั้งชื่อว่า“โรงเรียนเซนต์แมรี” เพื่อถวายเกียรติแด่พระนางมารีอาและให้บุตรหลานที่อยู่ใกล้เคียงจะต้องไม่ต้องเดินทางไกลไปเรียน
.....พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงได้แต่งตั้งนายคมกฤต ชาญเชาว์วงศ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นายวินัส แตงอ่อน เป็นที่ปรึกษา/ผู้อำนวยการ นางอัชรี ชาญเชาว์ เป็นผู้จัดการ และนายยุทธวีร์ แก้วทองใหญ่ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ร่วมดำเนินการจัดตั้งและจดทะเบียน และวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัยจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖....................... ..........พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ทำพิธีเสกอาคารเรียน วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โดยบาทหลวงบัณฑิต ประจงกิจและได้แต่งตั้งนายสมควร ห่อทอง เป็นรองผู้อำนวยการมาบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน และ จัดสร้างสนามเด็กเล่น ห้องสันทนาการ และพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ใหม่ 
.....พ.ศ. ๒๕๕๒ โรงเรียนได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง และจัดสร้างอาคารเรียนเพิ่ม จำนวน ๒ หลัง เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น
.....พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปิดใช้อาคารใหม่รูปตัว L จำนวน ๒ อาคาร พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในอาคารเรียน เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสันทนาการ ห้องดนตรี-นาฏศิลป์ ห้องสมุด ห้องวิชาการ ห้องธุรการการเงินและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน
.....พ.ศ. ๒๕๕๕ โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ทำพิธีเสกอาคารเรียนใหม่รูปตัว L และฉลองรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยบาทหลวง วิทยา แก้วแหวน และ โรงเรียนได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
.....พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนได้เปิดใช้อาคารเรียนเตรียมอนุบาล
.....พ.ศ. ๒๕๕๘ นามสมควร ห่อทองได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายยุทธวีร์ แก้วทองใหญ่ ที่เกษียณอายุการทำงาน และได้ยื่นขออนุญาตขอขยายหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
.....พ.ศ. ๒๕๕๙ เปิดทำการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน ๗ ชั้น เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น
.....พ.ศ. ๒๕60 ก่อสร้างสระว่ายน้ำภายในโรงเรียนและทำการก่อสร้างโดมหน้าอาคารเรียน เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม
.....พ.ศ. 2561 ได้ดำเนินการขออนุญาตใช้สระว่ายน้ำและโดมหน้าอาคารเรียน เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม และย้ายห้องประกอบพิธีมิสซา ไปอาคารแม่พระรับสารหลังใหม่โรงเรียนเซนต์แมรีเชื่อมั่นว่าเด็กนักเรียนทุกคนสามารถเรียนภายใต้บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย มีครูพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือและสนับสนุน และคาดหวังว่านักเรียนจะมีพัฒนาด้านการมีวินัยในตนเอง เห็นคุณค่าของการทำงานให้เสร็จและนับถือครูบุคลากรอื่นในโรงเรียนและให้เกียรติผู้อื่น โดยยึดจิตตารมณ์คาทอลิกเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์ประกอบทั้ง ๕ ด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญาและจิตวิญญาณ โรงเรียนเซนต์แมรีวางเป้าหมายอนาคตในการพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความสามารถสูงในการอ่านออก เขียนได้ โดยเน้นทักษะด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ มุ่งให้การศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียน

๒. ข้อมูลด้านการบริหาร

.....๒.๑ ผู้รับใบอนุญาต(นาย/นาง/นางสาว) นายคมกฤต ชาญเชาว์วงศ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารจัดการทั่วไป และ ประกาศนียบัตร 
วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา สาขา การบริหารการศึกษา ดำรง ตำแหน่งตั้งแต่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
.....๒.๒ ผู้จัดการ(นาย/นาง/นางสาว) นางอัชรี ชาญเชาว์ วุฒิการศึกษาสูงสุดวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
.....๒.๓ ผู้อำนวยการ นายสมควร ห่อทอง วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 

.....๒.๔ ผู้ช่วยผู้อำนวยการที่ได้รับการแต่งตั้ง

..........๒.๔.๑ นางจันทร์วิมล........ นัยพันธ์..........วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
..........๒.๔.๒ นางอรุณรัต............แสงบุญส่ง
..... .วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
..........๒.๔.๓ นางเสาวลักษณ์.......รัตนานิพนธ์......วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณฑิต
..........๒.๔.๔ นายชนิน.............. ทองประเสริฐ... วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณฑิต
..........๒.๔.๕ นางสาวพิราวรรณ.... ประไพมนตรี.....วุฒิการศึกษาสูงสุด ศิลปศาสตรบัณฑิต

----------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้บริหาร
 
นายคมกฤต ชาญเชาว์วงศ์
ผู้จัดการ
 
นางอัชรี ชาญเชาว์
ผู้อำนวยการ
 
นายสมควร ห่อทอง
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ขณะนี้
4
เมื่อวานนี้
56
เดือนนี้
1,382
เดือนที่แล้ว
1,664
ปีนี้
14,065