ข้อมูลพื้นฐาน
» ประวัติโรงเรียน
» ปรัชญา/คติพจน์
» ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
» สีและต้นไม้ประจำโรงเรียน
» คำขวัญประจำโรงเรียน
» วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
» ที่ตั้ง/แผนที่โรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
» ทำเนียบผู้บริหาร
» คณะกรรมการสถานศึกษา
» ผู้บริหาร
» คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
กลุ่มงาน
» กลุ่มบริหารวิชาการ
» กลุ่มบริหารงบประมาณ
» กลุ่มบริหารบุคคล
» กลุ่มบริหารทั่วไป
คณะครู
» ครูระดับชั้นอนุบาล
» ครูระดับชั้นประถม
นักเรียน
» นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
» นักเรียนระดับชั้นประถม
» นักเรียนระดับชั้นมัธยม
ข่าวประชาสัมพันธ์
» ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ภาพกิจกรรม
» กิจกรรมของโรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
» ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ
เว็บไซต์คาทอลิก
» บทภาวนาของคริสตชน
» คำสอนคาทอลิก
» คาทอลิก
» อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
Facebook
» Link Facebook
ผู้ดูแลระบบ
» เข้าสู่ระบบ (เฉพาะเจ้าหน้าที่)
 ข้อมูลพื้นฐาน >> ปรัชญา/คติพจน์

ปรัชญาของโรงเรียน

ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ฝึกคิด สร้างชีวิต ด้วยคุณธรรม

ปรัชญาการศึกษา

โรงเรียนเน้นการจัดการศึกษา ที่สนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน พัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียน ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง

สิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

โรงเรียนได้จัดให้มีห้องประกอบการต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี โรงอาหาร และแหล่งเรียนรู้ตามกลุ่มสาระต่าง ๆ ภายในบริเวณโรงเรียน ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนเรียนรู้ของครูและนักเรียน เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

----------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้บริหาร
 
นายคมกฤต ชาญเชาว์วงศ์
ผู้จัดการ
 
นางอัชรี ชาญเชาว์
ผู้อำนวยการ
 
นายสมควร ห่อทอง
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ขณะนี้
4
เมื่อวานนี้
56
เดือนนี้
1,382
เดือนที่แล้ว
1,664
ปีนี้
14,065