ข้อมูลพื้นฐาน
» ประวัติโรงเรียน
» ปรัชญา/คติพจน์
» ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
» สีและต้นไม้ประจำโรงเรียน
» คำขวัญประจำโรงเรียน
» วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
» ที่ตั้ง/แผนที่โรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
» ทำเนียบผู้บริหาร
» คณะกรรมการสถานศึกษา
» ผู้บริหาร
» คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
กลุ่มงาน
» กลุ่มบริหารวิชาการ
» กลุ่มบริหารงบประมาณ
» กลุ่มบริหารบุคคล
» กลุ่มบริหารทั่วไป
คณะครู
» ครูระดับชั้นอนุบาล
» ครูระดับชั้นประถม
นักเรียน
» นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
» นักเรียนระดับชั้นประถม
» นักเรียนระดับชั้นมัธยม
ข่าวประชาสัมพันธ์
» ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ภาพกิจกรรม
» กิจกรรมของโรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
» ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ
เว็บไซต์คาทอลิก
» บทภาวนาของคริสตชน
» คำสอนคาทอลิก
» คาทอลิก
» อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
Facebook
» Link Facebook
ผู้ดูแลระบบ
» เข้าสู่ระบบ (เฉพาะเจ้าหน้าที่)
 ข้อมูลพื้นฐาน >> คำวิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ (Vision) ของโรงเรียน

.....โรงเรียนเซนต์แมรี มุ่งผลิตผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมนำความรู้
ก้าวล้ำทักษะภาษา
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เทคโนโลยี
และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

พันธกิจ (Mission) ของโรงเรียน.....พันธกิจ/ภารกิจ (MISSION) ด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนเซนต์แมรีในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา มีดังนี้.....

.....1.  เสริมสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้เข้มแข็งและโดดเด่น
.....2.  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
.....3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านภาษา บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เทคโนโลยี
.....4.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ
.....5.  จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล
.....6.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21เป้าหมาย (Goals) ของโรงเรียน

.....1.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาที่กำหนด
.....2.  ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสอดคล้องกับ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
.....3.  ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านภาษา บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เทคโนโลยี
.....4.  ครูและบุคลากรมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ
.....5.  โรงเรียนจัดการศึกษามีคุณภาพ ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล
.....6.  โรงเรียนจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

----------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้บริหาร
 
นายคมกฤต ชาญเชาว์วงศ์
ผู้จัดการ
 
นางอัชรี ชาญเชาว์
ผู้อำนวยการ
 
นายสมควร ห่อทอง
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ขณะนี้
6
เมื่อวานนี้
56
เดือนนี้
1,382
เดือนที่แล้ว
1,664
ปีนี้
14,065