ข้อมูลพื้นฐาน
» ประวัติโรงเรียน
» ปรัชญา/คติพจน์
» ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
» สีและต้นไม้ประจำโรงเรียน
» คำขวัญประจำโรงเรียน
» วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
» ที่ตั้ง/แผนที่โรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
» ทำเนียบผู้บริหาร
» คณะกรรมการสถานศึกษา
» ผู้บริหาร
» คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
กลุ่มงาน
» กลุ่มบริหารวิชาการ
» กลุ่มบริหารงบประมาณ
» กลุ่มบริหารบุคคล
» กลุ่มบริหารทั่วไป
คณะครู
» ครูระดับชั้นอนุบาล
» ครูระดับชั้นประถม
นักเรียน
» นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
» นักเรียนระดับชั้นประถม
» นักเรียนระดับชั้นมัธยม
ข่าวประชาสัมพันธ์
» ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ภาพกิจกรรม
» กิจกรรมของโรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
» ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ
เว็บไซต์คาทอลิก
» บทภาวนาของคริสตชน
» คำสอนคาทอลิก
» คาทอลิก
» อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
Facebook
» Link Facebook
ผู้ดูแลระบบ
» เข้าสู่ระบบ (เฉพาะเจ้าหน้าที่)
 ข้อมูลครูระดับชั้นประถมศึกษา
 
นางศุภณัฐ ล่ำแรง
นางสาวกชพร ไชโย
นางสาวจันทร์เพ็ญ โดดนาดี
นางสาวจินตนา ชัยสุวรรณ์
นางสาวจุรินทิพย์ ฉลองแดน
นางสาวประภารัตน์ วนิชชาการ
นางสาวประวรรณ์ญา ทรัพย์โสม
นางสาวพิราวรรณ ประไพมนตรี
นางสาวมยุรี คล้ายมาก
นางสาวลักขณา สอนดี
นางสาววรันธร คงมิยา
นางสาวสุพรรณิการ์ แช่มธูป
นางสาวสุพรรษา ชลอวงษ์
นางสาวสุพัตรา โอพิน
นางสาวอนุสรา เรืองฤทธิ์
นายชนิน ทองประเสริฐ
นายศิริพงษ์ ตรัสศรี
นายเอกบดินทร์ ทรัพย์สุวรรณ
----------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้บริหาร
 
นายคมกฤต ชาญเชาว์วงศ์
ผู้จัดการ
 
นางอัชรี ชาญเชาว์
ผู้อำนวยการ
 
นายสมควร ห่อทอง
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ขณะนี้
16
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,587
เดือนที่แล้ว
1,538
ปีนี้
17,356