ข้อมูลพื้นฐาน
» ประวัติโรงเรียน
» ปรัชญา/คติพจน์
» ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
» สีและต้นไม้ประจำโรงเรียน
» คำขวัญประจำโรงเรียน
» วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
» ที่ตั้ง/แผนที่โรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
» ทำเนียบผู้บริหาร
» คณะกรรมการสถานศึกษา
» ผู้บริหาร
» คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
กลุ่มงาน
» กลุ่มบริหารวิชาการ
» กลุ่มบริหารงบประมาณ
» กลุ่มบริหารบุคคล
» กลุ่มบริหารทั่วไป
คณะครู
» ครูระดับชั้นอนุบาล
» ครูระดับชั้นประถม
นักเรียน
» นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
» นักเรียนระดับชั้นประถม
» นักเรียนระดับชั้นมัธยม
ข่าวประชาสัมพันธ์
» ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ภาพกิจกรรม
» กิจกรรมของโรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
» ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ
เว็บไซต์คาทอลิก
» บทภาวนาของคริสตชน
» คำสอนคาทอลิก
» คาทอลิก
» อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
Facebook
» Link Facebook
ผู้ดูแลระบบ
» เข้าสู่ระบบ (เฉพาะเจ้าหน้าที่)
การประเมินคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๖๒

** สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ. ครั้งที่ ๔)**

ประจำวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

----------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อ - สกุล
ข้อมูลผู้ประเมิน
   นางนิตยา  ชูกำเนิด      ประธานกรรมการ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพลีลา กทม.
   นางฑิวาวรรณ  สุวานิโช          กรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม กทม.
   นายมนัส  พรรณรักษ์             กรรมการ ข้าราชการบำนาญ ชำนาญวัดประเมินผล/วิชาภาษาอังกฤษ
   นางสาวศิรทิพย  ทองแก้วทัพพ์  กรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียน กทม. ชำนาญปฐม
----------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้บริหาร
 
นายคมกฤต ชาญเชาว์วงศ์
ผู้จัดการ
 
นางอัชรี ชาญเชาว์
ผู้อำนวยการ
 
นายสมควร ห่อทอง
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ขณะนี้
6
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
507
เดือนที่แล้ว
932
ปีนี้
507